FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन- कार्यपालिका ज्यूहरु सबै

PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

आशय सम्बन्धमा- स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण

PDF icon आशय सम्बन्धमा- स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण.pdf

हेयर कटिङ्ग तालिम संचालन सम्बधी सूचना

PDF icon हेयर कटिङ्ग तालिम संचालन सम्बधी सूचना.pdf

विद्युतीय बोलपत्र आह्वान- Supply and Delivery of Medicines and Medical Equipments

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र आह्वान- Supply and Delivery of Medicines and Medical Equipments.pdf

आशय सम्बन्धमा-हयूम पाइप खरिद कार्य

PDF icon आशय सम्बन्धमा-हयूम पाइप खरिद कार्य.pdf

स्यालो ट्यवेल कार्यक्रम-छनौट भएका कृषक नामावली

PDF icon स्यालो ट्यवेल कार्यक्रम-छनौट भएका कृषक नामावली.pdf

तथ्यांक संकलक (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

PDF icon तथ्यांक संकलक (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित).pdf

बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन- कार्यपालिका ज्यूहरु सबै

PDF icon बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन.pdf

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages